3>def> RADMOR articles
 

polityka

prywatności

Informacje prawne

Niniejsze strony serwisu internetowego  RADMOR S.A. mają jedynie charakter informacyjny.


Informacje prawne

Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści w dowolnym czasie bez powiadamiania o tym fakcie.  W związku z tym informacje i dane na stronach serwisu mogą być chwilowo nieaktualne.


Zawarte na witrynie informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  W celu otrzymania wiążącej oferty prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Prosimy pisać na adres: market@radmor.com.pl .


Wszystkie materiały, nazwy i znaki  towarowe umieszczone na stronach serwisu są własnością RADMOR S.A. lub odpowiednich firm. Mogą być one wykorzystywane przez strony trzecie jedynie dla identyfikacji produktu lub firmy.Klauzula informacyjna

kontrahenci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (w tym danych osobowych osób fizycznych będących przedstawicielami podmiotu będącego jednostką organizacyjną posiadającą lub nieposiadającą osobowości prawnej) jest RADMOR S.A. ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia.

2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytania, realizacji złożonego zamówienia, w tym ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie naszych praw.

3.  Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W związku z realizacją zamówienia Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, podmiotom, takim jak banki, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe oraz podmiotom powiązanym - w tym spółkom z grupy kapitałowej, do której należy administrator.

4.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zamówienia, w tym w okresie odpowiedzialności za wady, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

5.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody. 

6.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zrealizowania zamówienia. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa realizacji zamówienia.

8.  Pani/Pana dane nie będą profilowane.

9.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

RODO praca

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji znajduje się poniżej.

Klauzula RODO rekrutacje


kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3 (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
Zapoznałem/am się oraz akceptuję
Politykę prywatności Radmor S.A. oraz Klauzulę informacyjną.

Adres

Radmor S.A.,
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Telefon

+ 48 58 76 55 666

Email

market@radmor.com.pl