Polityka jakości i certyfikaty

Polityka Jakości

20.03.2023

RADMOR S.A. prowadzi działalność w warunkach wolnego rynku, przy wciąż postępującej globalizacji gospodarki krajowej. Mamy świadomość, że klient oczekuje od nas spełnienia jego wymagań, zarówno w odniesieniu do wyrobów i świadczonych usług, jak i Systemu Jakości.


System Jakości, który cyklem życia wyrobów od etapu powstania wstępnej koncepcji wyrobu, poprzez jego zaprojektowanie, wyprodukowanie, aż po wsparcie techniczne dawane klientowi po sprzedaży, zarządza ustalonymi procesami zgodnie z wymaganiami:

1. PN-EN ISO 9001:2015 (Systemy zarządzania jakością. Wymagania),
2. AQAP-2110:2016 (Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji),
3. AQAP-2210:2022 (Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 i AQAP 2310 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania).


Zakresem działania Systemu Jakości RADMOR S.A. są objęte przede wszystkim wyroby przeznaczone dla odbiorcy wojskowego.


Bezwzględne zobowiązanie się do spełniania wymagań oczekiwanych przez Klienta i określonych przepisami prawa, zarówno w odniesieniu do wyrobów jak i do zarządzania Systemem Jakości, jest gwarancją osiągnięcia wysokiej jakości wyrobów i usług i zwiększonego zadowolenia Klienta, co daje podstawy do trwałego rozwoju firmy.


Kierując się tymi przesłankami Dyrekcja i Zarząd Spółki deklaruje:

Konieczność spełnienia wymagań oczekiwanych przez klienta, użytkowych i prawnych, jest nadrzędnym dążeniem każdego pracownika, niezależnie od stanowiska


Gwarantujemy naszym klientom udział w kształtowaniu funkcjonalności wyrobów przeznaczonych dla nich, od przedstawienia koncepcji wyrobu i jego zdefiniowania, poprzez jego zaprojektowanie i wytworzenie, do pełnej obsługi serwisowej


Stawiamy na innowacyjne rozwiązania techniczne i nowoczesne standardy organizacyjne w celu dostarczenia wyrobów niezawodnych i konkurencyjnych cenowo


Wybieramy dostawców i partnerów biznesowych spełniających nasze wysokie wymagania jakościowe


Każdy pracownik odpowiada za jakość swojej pracy i jest świadomy jej bezpośredniego wpływu na satysfakcję klienta i trwały sukces firmy


Dla realizacji zaplanowanych celów rozwojowych ciągle doskonalimy nasz System Jakości.


Polityka Jakości jednoznacznie wyznacza założony cel, którym jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości wyrobów i usług, pozwalającego na utrzymanie wiodącej pozycji pośród dostawców środków łączności dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz do zwiększenia eksportu.

Certyfikaty

ISO / AQAP

Jakość i dostosowanie się do międzynarodowych norm w dziedzinie łączności radiowej - to istotne elementy dzisiejszego rynku. Wszystkie urządzenia Radmoru muszą spełniać, i spełniają, wymagania określone we właściwych normach zharmonizowanych lub normach obronnych.


Urządzenia radiowe, aby były dopuszczone do instalowania i użytkowania na terenie RP przed sprzedażą muszą przejść właściwą procedurę oceny zgodności, która kończy się wystawieniem deklaracji zgodności UE lub tzw. deklaracji w zakresie obrony i bezpieczeństwa OiB.

W Radmorze, w ramach prowadzonej procedury zgodności, jest realizowany nadzór nad procesem produkcyjnym oraz wykonywane są badania. W zależności od rodzaju urządzenia badania realizowane są w toku produkcji, we własnym akredytowanym laboratorium badawczym lub w zewnętrznych laboratoriach badawczych.

Dostawcy sprzętu wojskowego dla polskiej armii powinni legitymować się certyfikatem, który gwarantuje spełnienie wysokich oczekiwań odbiorcy - armii natowskiej. Głównym celem NATO w odniesieniu do jakości sprzętu wojskowego jest zapewnienie zgodnej współpracy pomiędzy trzema stronami procesu zakupu tj. dostawcą sprzętu wojskowego, jego odbiorcą oraz bezpośrednim użytkownikiem. Obowiązki i uprawnienia każdego uczestnika procesu zostały określone w serii publikacji standaryzacyjnych określanej mianem "rodzina norm AQAP 2000" (Allied Quality Assurance Publication). Współpraca ta musi mieć miejsce w całym cyklu życia wyrobu tzn. od chwili powstania jego idei i zgłoszenia potrzeby zaprojektowania, aż do jego późniejszej kasacji.


Szczególną rolę w łańcuchu dostaw odgrywa producent, który dla zapewnienia skuteczności i efektywności swoich działań powinien mieć wdrożony system zapewnienia jakości wg publikacji standaryzacyjnej AQAP 2110 dla sprzętu oraz AQAP 2210 dla oprogramowania. Posiadanie takich certyfikatów jest jednym z wymogów stawianych przedsiębiorstwom składającym swoje oferty w przetargach organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Normy te są należą do rodziny norm AQAP 2000. Pod względem ilości i struktury wymagań są one uzupełnieniem i rozszerzeniem cywilnej rodziny norm ISO 9001. Innymi słowy - nie można spełnić wymagań AQAP 2110 /2210 bez spełnienia wymagań ISO 9001.


Najważniejsze elementy systemu wg rodziny AQAP 2000, poza wymaganiami określonymi przez normę ISO 9001, to:

1.  zarządzanie konfiguracją  produktu, 

2.  konieczność określenia  niezawodności i podatności obsługowej wyrobu, 

3.  wspomaganie procesu Rządowego Zapewnienia Jakości. 


Dla ugruntowania pozycji lidera na rynku dostawców środków łączności oraz zwiększenia zaufania do firmy, Radmor poddał certyfikacji swój System Jakości. Pierwszy certyfikat ISO 9001 firma uzyskała w 1998r., natowski AQAP 2110 – w 2001 roku, AQAP 2210 – w 2017 roku, a certyfikat WSK - w 2002 r.


Od tego czasu nasz System Jakości jest poddawany regularnym auditom zewnętrznym prowadzonym przez przedstawicieli organizacji przyznającej certyfikat.


Obecnie dokumentami referencyjnymi dla System Jakości RADMOR S.A. są:

1.  ISO 9001:2015  Systemy Zarządzania Jakością

2.  AQAP 2110:2016  Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, rozwoju i produkcji,

3.  AQAP 2210:2015  Wymagania uzupełniające NATO do AQAP2110 i AQAP 2310 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania,

4.  Ustawa o obrocie z zagranicą  towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym określająca tzw. Wewnętrzny System Kontroli.

Polityka Kontroli Obrotu

Towarami, Technologiami i Usługami Strategicznymi

Zarząd i Dyrekcja RADMOR S.A. w pełni identyfikując się ze  zobowiązaniami podjętymi przez Rzeczpospolitą Polską w międzynarodowych  porozumieniach i reżimach kontrolnych broni masowego rażenia, mających  na celu utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa ciągle  doskonali Wewnętrzny System Kontroli oraz deklaruje, że:
 
Nie uczestniczymy w transakcjach handlowych z osobami i organizacjami zaangażowanymi w rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, w łamanie praw obywatelskich oraz naruszającymi międzynarodowe zasady obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym.
 
Wykluczamy możliwość osiągania zysku z transakcji dokonywanych wbrew prawu i polityce Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej dotyczących obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym.
 
Przestrzegamy wymagania kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym i każdą niezgodność z nimi będziemy skutecznie eliminować.
 
Pracownicy zajmujący się obrotem towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym są świadomi sankcji za nieprzestrzeganie wymagań, dotyczących tego obrotu, wynikających zarówno z przepisów prawa, jak i wymagań własnych RADMOR S.A.


W celu realizacji powyższych deklaracji :

1. Zarząd Spółki RADMOR i jej pracownicy zobowiązują się nie dopuszczać do osiągania zysków w sposób niezgodny z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego oraz z polityką Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, dotyczącymi obrotu towarami, usługami i technologiami o znaczeniu strategicznym.

2. W RADMOR S.A. został wdrożony Wewnętrzny System Kontroli obrotu TS określający procedury postępowania i zakresy obowiązków pracowników z nim związane. Każdy pracownik Spółki, który naruszy wymagania WSK zostanie pociągnięty do przewidzianej prawnie odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej.

3. Wszyscy pracownicy biorący udział w obrocie towarami, usługami i technologiami o znaczeniu strategicznym zostali zapoznani z niniejszą Polityką Kontroli Obrotu oraz wdrożonymi zasadami systemu WSK. Zakresy Działania Komórek Organizacyjnych i Stanowiskowe Karty Pracy pracowników biorących udział w obrocie towarami, usługami i technologiami o znaczeniu strategicznym zawierają zobowiązania do przestrzegania wymagań systemu WSK.

4. Zarząd Spółki RADMOR i jej pracownicy podejmują skuteczne działania w przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami WSK w celu ich wyeliminowania.

5. Do nadzoru realizacji WSK w Spółce Zarząd powołał Pełnomocnika ds. WSK oraz określił zakres przydzielonych uprawnień oraz odpowiedzialności.


Gdynia, 2020-06-18                     mgr inż Andrzej Synowiecki, Prezes Zarządu, Dyr. Generalny


kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3 (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
Zapoznałem/am się oraz akceptuję
Politykę prywatności Radmor S.A. oraz Klauzulę informacyjną.

Adres

Radmor S.A.,
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Telefon

+ 48 58 76 55 666

Email

market@radmor.com.pl