dla akcjonariuszy

Walne zgromadzenie

24.06.2024

Zwyczajne walne zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się 24 czerwca 2024 r.


Zarząd Spółki RADMOR S.A. na posiedzeniu w dniu 10.06.2024 działając na podstawie art. 299 § 1. w trybie art. 402 § 1 i2 kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2024 r. godź. 11.00 w siedzibie spółki WB Electronics S.A. przy ul. Poznańskiej 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, sala 15 (parter).

Szczegóły w pliku poniżej:


WALNE ZGROMADZENIE

30.06.2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się 30 czerwca 2023 r.


Zarząd Spółki RADMOR S.A. na posiedzeniu w dniu 19.05.2023 działając na podstawie art. 395 i 399 § 1, w trybie art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2023 r., godz. 1100, w siedzibie spółki MindMade sp. z o.o. w Warszawie, Plac Konstytucji 3.


Szczegóły w pliku poniżej:

WALNE ZGROMADZENIE

29.06.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się 29 czerwca 2022 r.


Zarząd Spółki RADMOR S.A. na posiedzeniu w dniu 20.05.2022 działając na podstawie art. 395 i 399 § 1, w trybie art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2022 r., godz. 12.00, w siedzibie spółki MindMade sp. z o.o. w Warszawie, Plac Konstytucji 3.


Szczegóły w pliku poniżej:

WALNE ZGROMADZENIE

19.05.2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się 19 maja 2022 r.


Zarząd Spółki RADMOR S.A. na posiedzeniu w dniu 11.04.2022 działając na podstawie art. 398 i 399 § 1, w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 maja 2022 r., godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej notariusz Anity Hnatyszyn w Warszawie przy al. Niepodległości 35 lok.4.


Szczegóły w pliku poniżej:

Rejestr akcjonariuszy

Zarząd RADMOR S.A. niniejszym informuje, że w związku z rozwiązaniem umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy ze spółką mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, zawarta została z dniem 9.12.2021 umowa z Domem Maklerskim NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 1070006735, kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000,00 zł (w  całości opłacony).


Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oznacza, że Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. prowadzi rejestr akcjonariuszy w imieniu i na zlecenie RADMOR S.A., a wszelkie dane osobowe akcjonariuszy przetwarzane są przez podmiot prowadzący rejestr w trybie art. 28 RODO, czyli na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która zobowiązuje podmiot prowadzący rejestr w szczególności do odpowiedniego zabezpieczenia danych oraz zachowania poufności. Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. nie jest uprawniony do wykonywania zobowiązań pieniężnych RADMOR S.A. wobec jej akcjonariuszy.

Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. jest umocowany do aktualizacji wszelkich danych akcjonariuszy związanych z prowadzeniem rejestru oraz prowadzenia z akcjonariuszami bezpośredniej komunikacji. W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia danych prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z Domem Maklerskim NAVIGATOR S.A. poprzez adres:

rejestrakcjonariuszy@dmnavigator.pl

walne zgromadzenie

09.12.2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się 9 grudnia 2021 r.


Zarząd Spółki RADMOR S.A. na posiedzeniu w dniu 03.11.2021 działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz § 21 ust. 3 pkt 1 statutu Spółki, w trybie art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 9 grudnia 2021 r., godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej notariusz Anity Hnatyszyn w Warszawie przy al. Niepodległości 35 lok.4.


Szczegóły w pliku poniżej:

Dywidenda

za rok 2020

Zarząd RADMOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, pod adresem: 81-212 Gdynia ul. Hutnicza 3 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074029, informuje, że:

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni w dniu 15 czerwca 2021 roku podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 8.714.547,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych zero groszy).
  • Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze (wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez MBANK S.A.), którym przysługiwały akcje w dniu 15 czerwca 2021 roku (dzień dywidendy).
  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni ustaliło termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2020 na dzień 10 września 2021 roku.


Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę dnia 10 września 2021 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza.

Od należnej akcjonariuszom, będącym osobami fizycznymi, dywidendy, zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu uzyskanych dywidend oraz kwoty pobranego zryczałtowanego podatku.


Ewentualne pytania w sprawie wypłaty dywidendy proszę kierować telefonicznie:

58 7655 510

walne zgromadzenie

15.06.2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się 15 czerwca 2021 r.


Zarząd Spółki RADMOR S.A. na posiedzeniu w dniu 05.05.2021 działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i § 22 ust. 2 Statutu, w trybie art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 czerwca 2021 r., godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej notariusz Anity Hnatyszyn w Warszawie przy al. Niepodległości 35 lok.4.


Szczegóły w pliku poniżej:

Piąte wezwanie

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.


Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Hutniczej 3 w Gdyni , do dnia 8.01.2021 r. w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1400, po wcześniejszym umówieniu pod numerem tel. 58 76 55 510.

CZWARTE WEZWANIE

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.


Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Hutniczej 3 w Gdyni , do dnia 8.01.2021 r. w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1400, po wcześniejszym umówieniu pod numerem tel. 58 76 55 510.

TRZECIE WEZWANIE

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.


Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Hutniczej 3 w Gdyni , do dnia 8.01.2021 r. w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1400, po wcześniejszym umówieniu pod numerem tel. 58 76 55 510.

DRUGIE WEZWANIE

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.


Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki przy ul. Hutniczej 3 w Gdyni, do dnia 8.01.2021 r. w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem tel. 58 7655 510.

PIERWSZE WEZWANIE

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.


Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Hutniczej 3 w Gdyni , do dnia 8.01.2021 r. w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem tel. 58 7655 510.

Rejestr akcjonariuszy

RADMOR S.A.

Zarząd RADMOR S.A. niniejszym informuje, że w związku z ustawowym obowiązkiem RADMOR S.A. zawarł w dniu 4 września 2020 r. umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy ze spółką mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000025237, NIP: 5260215088, o  kapitale zakładowym wynoszącym 169 401 468 zł (w  całości opłaconym).


Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oznacza, że mBank S.A. będzie prowadzić rejestr akcjonariuszy w imieniu i na zlecenie RADMOR S.A., a wszelkie dane osobowe akcjonariuszy przetwarzane będą przez podmiot prowadzący rejestr w trybie art. 28 RODO, czyli na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która zobowiązuje podmiot prowadzący rejestr w szczególności do odpowiedniego zabezpieczenia danych oraz zachowania poufności. mBank S.A. nie jest uprawniony do wykonywania zobowiązań pieniężnych RADMOR S.A. wobec jej akcjonariuszy.


Na mocy umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy mBank S.A. jest umocowany do aktualizacji wszelkich danych akcjonariuszy związanych z prowadzeniem rejestru oraz prowadzenia z akcjonariuszami bezpośredniej komunikacji. W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia danych po 28 lutego 2021 r. należy zwracać się bezpośrednio do mBank S.A. Do tego czasu prosimy o kontaktowanie się z Zarządem RADMOR S.A.

Dematerializacja akcji

RADMOR S.A.

W związku z wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01 marca 2021 r. wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych.


Szczegóły w pliku poniżej.

Dywidenda

za rok 2019

Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę od dnia 30 września 2020 r


Z pytaniami w sprawie wypłaty dywidendy prosimy dzwonić pod numer telefonu:  58 7655 510.


Szczegóły znajdziecie Państwo w pliku poniżej.

Walne Zgromadzenie

30.06.2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się 30 czerwca 2020 r.


Zarząd Spółki RADMOR S.A. na posiedzeniu w dniu 20.05.2020 działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i § 22 ust. 2 Statutu, w trybie art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2020 r., godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej notariusz Anity Hnatyszyn w Warszawie przy al. Niepodległości 35 lok.4.


Szczegóły w pliku poniżej:

Skup akcji RADMOR S.A.

do 30.09.2019

Akcjonariuszy Spółki RADMOR S.A. informujemy o możliwości sprzedaży posiadanych akcji.


Umowy sprzedaży będą podpisywane na terenie firmy w dniach od 2 do 30 września 2019 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3 (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
Zapoznałem/am się oraz akceptuję
Politykę prywatności Radmor S.A. oraz Klauzulę informacyjną.

Adres

Radmor S.A.,
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Telefon

+ 48 58 76 55 666

Email

market@radmor.com.pl