dla akcjonariuszy

walne zgromadzenie

15.06.2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się 15 czerwca 2021 r.


Zarząd Spółki RADMOR S.A. na posiedzeniu w dniu 05.05.2021 działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i § 22 ust. 2 Statutu, w trybie art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 czerwca 2021 r., godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej notariusz Anity Hnatyszyn w Warszawie przy al. Niepodległości 35 lok.4.


Szczegóły w pliku poniżej:

Piąte wezwanie

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.


Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Hutniczej 3 w Gdyni , do dnia 8.01.2021 r. w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1400, po wcześniejszym umówieniu pod numerem tel. 58 76 55 510.

CZWARTE WEZWANIE

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.


Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Hutniczej 3 w Gdyni , do dnia 8.01.2021 r. w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1400, po wcześniejszym umówieniu pod numerem tel. 58 76 55 510.

TRZECIE WEZWANIE

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.


Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Hutniczej 3 w Gdyni , do dnia 8.01.2021 r. w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1400, po wcześniejszym umówieniu pod numerem tel. 58 76 55 510.

DRUGIE WEZWANIE

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.


Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki przy ul. Hutniczej 3 w Gdyni, do dnia 8.01.2021 r. w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem tel. 58 7655 510.

PIERWSZE WEZWANIE

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.


Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Hutniczej 3 w Gdyni , do dnia 8.01.2021 r. w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem tel. 58 7655 510.

Rejestr akcjonariuszy

RADMOR S.A.

Zarząd RADMOR S.A. niniejszym informuje, że w związku z ustawowym obowiązkiem RADMOR S.A. zawarł w dniu 4 września 2020 r. umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy ze spółką mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000025237, NIP: 5260215088, o  kapitale zakładowym wynoszącym 169 401 468 zł (w  całości opłaconym).


Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oznacza, że mBank S.A. będzie prowadzić rejestr akcjonariuszy w imieniu i na zlecenie RADMOR S.A., a wszelkie dane osobowe akcjonariuszy przetwarzane będą przez podmiot prowadzący rejestr w trybie art. 28 RODO, czyli na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która zobowiązuje podmiot prowadzący rejestr w szczególności do odpowiedniego zabezpieczenia danych oraz zachowania poufności. mBank S.A. nie jest uprawniony do wykonywania zobowiązań pieniężnych RADMOR S.A. wobec jej akcjonariuszy.


Na mocy umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy mBank S.A. jest umocowany do aktualizacji wszelkich danych akcjonariuszy związanych z prowadzeniem rejestru oraz prowadzenia z akcjonariuszami bezpośredniej komunikacji. W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia danych po 28 lutego 2021 r. należy zwracać się bezpośrednio do mBank S.A. Do tego czasu prosimy o kontaktowanie się z Zarządem RADMOR S.A.

Dematerializacja akcji

RADMOR S.A.

W związku z wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01 marca 2021 r. wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych.


Szczegóły w pliku poniżej.

Dywidenda

za rok 2019

Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę od dnia 30 września 2020 r


Z pytaniami w sprawie wypłaty dywidendy prosimy dzwonić pod numer telefonu:  58 7655 510.


Szczegóły znajdziecie Państwo w pliku poniżej.

Walne Zgromadzenie

30.06.2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się 30 czerwca 2020 r.


Zarząd Spółki RADMOR S.A. na posiedzeniu w dniu 20.05.2020 działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i § 22 ust. 2 Statutu, w trybie art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2020 r., godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej notariusz Anity Hnatyszyn w Warszawie przy al. Niepodległości 35 lok.4.


Szczegóły w pliku poniżej:

Skup akcji RADMOR S.A.

do 30.09.2019

Akcjonariuszy Spółki RADMOR S.A. informujemy o możliwości sprzedaży posiadanych akcji.


Umowy sprzedaży będą podpisywane na terenie firmy w dniach od 2 do 30 września 2019 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.


kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3 (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).
Zapoznałem/am się oraz akceptuję
Politykę prywatności Radmor S.A. oraz Klauzulę informacyjną.

Adres

Radmor S.A.,
ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

Telefon

+ 48 58 76 55 666

Email

market@radmor.com.pl