Strona wydrukowana z adresu: http://radmor.com.pl/Projekty-unijne/Walne-zgromadzenie

Strona główna / Projekty unijne / Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie

Zarząd Spółki RADMOR S.A. na posiedzeniu w dniu 20.05.2020 działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i § 22 ust. 2 Statutu, w trybie art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2020 r., godz. 1100 , w Kancelarii Notarialnej notariusz Anity Hnatyszyn w Warszawie przy al. Niepodległości 35 lok.4, z następującym porządkiem obrad:

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RADMOR S.A. w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej RADMOR S.A. za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej X kadencji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 12. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany w statucie:

 1. W § 30 dopisuje się      ust. 6 o treści:

„Spółka samodzielnie, to jest z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym samodzielnie wypłaca dywidendę Akcjonariuszom.”

 1. W § 31 ust. 2

o treści:

„Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla pracowników.”

zastępuje się:

„Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto zamieszczone na własnej stronie internetowej, w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.”Projekt i wykonanie: TINKER MEDIA & POTACZEK.PL