Strona wydrukowana z adresu: http://radmor.com.pl/O-firmie/Certyfikaty

Strona główna / O firmie / Certyfikaty

Certyfikaty

Jakość i dostosowanie się do międzynarodowych norm w dziedzinie łączności radiowej - to istotne elementy dzisiejszego rynku. Wszystkie urządzenia Radmoru muszą spełniać, i spełniają, wymagania określone we właściwych normach zharmonizowanych lub normach obronnych.

Urządzenia radiowe, aby były dopuszczone do instalowania i użytkowania na terenie RP przed sprzedażą muszą przejść właściwą procedurę oceny zgodności, która kończy się

CERTYFIKAT AQAP 2110:2016

CERTYFIKAT AQAP 2110:2016

wystawieniem deklaracji zgodności CE lub tzw. deklaracji w zakresie obrony i bezpieczeństwa OiB.

W Radmorze, w ramach przeprowadzonej procedury zgodności, jest realizowany nadzór nad procesem produkcyjnym oraz wykonywane są badania. W zależności od rodzaju urządzenia badania realizowane są w toku produkcji, we własnym akredytowanym laboratorium badawczym lub w zewnętrznych laboratoriach badawczych.

Dla ugruntowania pozycji lidera na rynku dostawców środków łączności oraz zwiększenia zaufania do firmy, Radmor poddał certyfikacji swój System Jakości. Pierwszy certyfikat ISO firma uzyskała w 1998r., natowski AQAP - w 2001 roku, a certyfikat WSK - w 2002 r. Od tego czasu nasz System Jakości jest poddawany regularnym auditom zewnętrznym prowadzonym przez przedstawicieli organizacji przyznającej certyfikat. 

Obecnie System Jakości RADMOR S.A. jest zgodny z:

 1. normą PN-EN ISO 9001:2009 ,
 2. publikacją standaryzacyjną AQAP 2110:2016  (wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w  projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji),
 3. wymaganiami Wewnętrznego Systemu Kontroli  związanego z obrotem z zagranicą towarami, usługami i  technologiami o znaczeniu strategicznym, określonymi przez Minis
  CERTYFIKAT WSK

  CERTYFIKAT WSK

  tra  Gospodarki. 

Dostawcy sprzętu wojskowego dla polskiej armii powinni legitymować się certyfikatem, który gwarantuje spełnienie wysokich oczekiwań odbiorcy - armii natowskiej. Głównym celem NATO w odniesieniu do jakości sprzętu wojskowego jest zapewnienie zgodnej współpracy pomiędzy trzema stronami procesu zakupu tj. dostawcą sprzętu wojskowego, jego odbiorcą oraz bezpośrednim użytkownikiem. Obowiązki i uprawnienia każdego uczestnika procesu zostały określone w serii publikacji standaryzacyjnych określanej mianem "rodzina norm AQAP 2000" (Allied Quality Assurance Publication). Współpraca ta musi mieć miejsce w całym cyklu życia wyrobu tzn. od chwili powstania jego idei i zgłoszenia potrzeby zaprojektowania, aż do jego późniejszej kasacji.

Szczególną rolę w łańcuchu dostaw odgrywa producent, który dla zapewnienia skuteczności i efektywności swoich działań powinien mieć wdrożony system zapewnienia jakości wg publikacji standaryzacyjnej AQAP 2110. Posiadanie tego certyfikatu jest jednym z wymogów stawianych przedsiębiorstwom składającym swoje oferty w przetargach organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Norma ta jest jedną z rodziny norm AQAP 2000. Pod względem ilości i struktury wymagań jest ona uzupełnieniem i rozszerzeniem cywilnej normy ISO 9001. Innymi słowy - nie można spełnić wymagań AQAP 2110 bez spełnienia wymagań ISO 9001. Najważniejsze elementy systemu wg AQAP 2000, poza wymaganiami określonymi przez normę ISO 9001, to:

 • analiza ryzyka i zarządzanie działaniami prowadzącymi do jego zminimalizowania,
 • zarządzanie konfiguracją  produktu, 
 • konieczność określenia  niezawodności i podatności obsługowej wyrobu, 
 • wspomaganie procesu Rządowego Zapewnienia Jakości. 
  CERTYFIKAT AQAP 2210

  CERTYFIKAT AQAP 2210

Wszystkich importerów i eksporterów tzw. towarów o znaczeniu strategicznym obowiązuje posiadanie tzw. Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK). Jest to wymóg ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U.2000.119.1250 ze zm.).

System ten zapewnia kontrolę nad przepływem towarów do i na zewnątrz firmy oraz nad miejscem ich aktualnego użytkowania lub przechowywania. Działania te mają na celu niedopuszczenie do przekazania towarów strategicznych osobom, instytucjom, firmom lub krajom ograniczającym swobody obywatelskie lub zaangażowanym w międzynarodowy terroryzm.

Od 2003r. Radmor S.A. posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz  wyrobami i technologią o przeznaczeniu policyjnym i wojskowym (zgodnie z ustawą Dz.U.2001.67.679 ze zm.).

Informacje o certyfikatach Systemu Jakości posiadanych przez radmorowski Zakład Mechaniczny i Zakład Lakierni i Galwanizerni, a także o akredytacji Laboratorium Badawczego Radmor S.A. są podane na stroach tych zakładów.

 Projekt i wykonanie: TINKER MEDIA & POTACZEK.PL