Strona wydrukowana z adresu: http://radmor.com.pl/Informacje-prawne

Strona główna / Informacje prawne

Informacje prawne

Niniejsze strony serwisu internetowego  RADMOR S.A. zostały wykonane jedynie w celach informacyjnych.

Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści w dowolnym czasie bez powiadamiania o tym fakcie.  W związku z tym informacje i dane na stronach serwisu mogą być chwilowo nieaktualne.

Zawarte na witrynie informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  W celu otrzymania wiążącej oferty prosimy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
 Prosimy pisać na adres: market@radmor.com.pl .

Wszystkie materiały, nazwy i znaki  towarowe umieszczone na stronach serwisu są własnością RADMOR S.A. lub odpowiednich firm.
Mogą być one wykorzystywane przez strony trzecie jedynie dla identyfikacji produktu lub firmy.

 

Klauzula informacyjna – kontrahenci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (w tym danych osobowych osób fizycznych będących przedstawicielami podmiotu będącego jednostką organizacyjną­ posiadającą lub nieposiadającą osobowości prawnej) jest RADMOR S.A. ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytania, realizacji złożonego zamówienia, w tym ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie naszych praw.
  3. Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W związku z realizacją zamówienia Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, podmiotom, takim jak banki, firmy realizujące usługi kurierskie i przesyłkowe oraz podmiotom powiązanym - w tym spółkom z grupy kapitałowej, do której należy administrator.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zamówienia, w tym w okresie odpowiedzialności za wady, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody. 
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zrealizowania zamówienia. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa realizacji zamówienia.
  8. Pani/Pana dane nie będą profilowane.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.


Projekt i wykonanie: TINKER MEDIA & POTACZEK.PL