Strona wydrukowana z adresu: http://radmor.com.pl/Dla-akcjonariuszy/Walne-zgromadzenie-30.06.2020

Strona główna / Dla akcjonariuszy / Walne zgromadzenie 30.06.2020

Walne zgromadzenie 30.06.2020

Zarząd Spółki RADMOR S.A. na posiedzeniu w dniu 20.05.2020 działając na  podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 i  § 22 ust. 2 Statutu, w trybie art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek  handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30  czerwca 2020 r., godz. 1100 , w Kancelarii Notarialnej  notariusz Anity Hnatyszyn w Warszawie przy al. Niepodległości 35 lok.4.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RADMOR S.A. w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej RADMOR S.A. za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej X kadencji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Proponowane zmiany w statucie:

 1. W § 30 dopisuje się ust. 6 o treści:

„Spółka samodzielnie, to jest z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym samodzielnie wypłaca dywidendę Akcjonariuszom.”

 1. W § 31 ust. 2

o treści:

„Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla pracowników.”

zastępuje się:

„Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto zamieszczone na własnej stronie internetowej, w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.”Projekt i wykonanie: TINKER MEDIA & POTACZEK.PL