Strona wydrukowana z adresu: http://radmor.com.pl/Aktualnosci/Wyplata-dywidendy

Strona główna / Aktualności / Wypłata dywidendy

Aktualności

Wypłata dywidendy

Zarząd RADMOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, pod adresem: 81-212  Gdynia ul. Hutnicza 3 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego  przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000074029, informuje, że:

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni w dniu 19 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017, przeznaczając na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 8.993.884,36 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści sześć groszy), tj. 8,92 zł (słownie: osiem złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję.
  2. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 19 czerwca 2018 roku (dzień dywidendy).
  3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RADMOR S.A. z siedzibą w Gdyni ustaliło termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 na dzień 17 sierpnia 2018 roku.

Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę od dnia 17 sierpnia 2018 r.   w następujący sposób:

  1. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przelewem na rachunek bankowy akcjonariusza, po złożeniu lub przesłaniu do Spółki stosownej dyspozycji określającej dane akcjonariusza oraz nr konta bankowego, podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrze.
  2. Dla      akcjonariuszy będących aktualnie pracownikami Spółki - przelewem na      rachunek bankowy akcjonariusza.
  3. Dla      pozostałych akcjonariuszy – osób fizycznych (w tym m.in. dla emerytów      i rencistów) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza      lub gotówką w kasie Spółki.
  4. Podpisanie dyspozycji      wypłaty dywindendy na rachunek bankowy, składanej bezpośrednio w Spółce      przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub jego pełnomocnika,      następuje wyłącznie w obecności uprawnionego pracownika Spółki.
  5. Dyspozycja      wypłaty dywidendy na rachunek bankowy przesyłana pocztą do Spółki przez      akcjonariusza będącego osobą fizyczną wymaga podpisu notarialnie      poświadczonego.
  6. Wypłata      dywidendy nastąpi wyłącznie w oparciu o złożone lub przesłane dokumenty      oryginalne (skany, kserokopie, faxy itp. nie będą akceptowane).
  7. Od należnej      akcjonariuszom, będącym osobami fizycznymi, dywidendy, zostanie potrącony      zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%. Akcjonariusze będący      osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych      przychodów uzyskanych z tytułu uzyskanych dywidend oraz kwoty pobranego      zryczałtowanego podatku.

Odbiór dywidendy osobiście przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną

W celu osobistego odbioru dywidendy Akcjonariusz winien zgłosić się w budynku Zarządu RADMOR S.A.  w Gdyni przy ul. Hutniczej 3 od dnia 17 sierpnia 2018 r. z dokumentem tożsamości w godz. 8.00 – 13.00.

Odbiór dywidendy przez współwłaścicieli akcji

Akcjonariusze współuprawnieni z akcji (współwłaściciele akcji) celem odbioru dywidendy, działając zgodnie z art. 333 § 2 Kodeksu spółek handlowych, winni ustanowić wspólnego przedstawiciela. Współwłaściciele akcji ustanawiają wspólnego przedstawiciela poprzez udzielnie pełnomocnictw osobie wybranej spośród siebie. Ww. pełnomocnictwa muszą udzielić wszyscy współwłaściciele akcji z wyjątkiem wybranego wspólnego przedstawiciela. Pełnomocnictwo do odbioru dywidendy, udzielane jednemu ze współwłaścicieli akcji przez pozostałych współwłaścicieli, może zostać sporządzone i podpisane w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Hutniczej 3 w obecności upoważnionego pracownika Spółki - bez konieczności notarialnego poświadczenia podpisu. Umocowany w powyższy sposób wspólny przedstawiciel współwłaścicieli akcji w ich imieniu dokona wszystkich formalności związanych z wypłatą dywidendy. W przypadku jeżeli ww. pełnomocnictwa są sporządzane poza siedzibą Spółki i bez udziału upoważnionego pracownika Spółki, to muszą one zostać udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego akcjonariusza (współwłaściciela akcji) poświadczonym notarialnie (podpis Akcjonariusza złożony w obecności notariusza)  lub w formie aktu notarialnego.  Pełnomocnik winien każdorazowo okazać również dowód tożsamości. Niewskazanie wspólnego przedstawiciela przez współuprawnionych spowoduje, iż dywidenda nie zostanie wypłacona współuprawnionym.

Odbiór dywidendy przez pełnomocnika

Uprawnieni akcjonariusze są upoważnieni do działania osobiście lub za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W przypadku, gdy osobista obecność Akcjonariusza celem odbioru dywidendy nie jest możliwa w siedzibie Spółki, odbioru dywidendy można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone w formie pisemnej z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis Akcjonariusza złożony w obecności notariusza) lub w formie aktu notarialnego.

Ewentualne pytania w sprawie wypłaty dywidendy proszę kierować do pani Agnieszki Bujalskiej tel. 587655510.Projekt i wykonanie: TINKER MEDIA & POTACZEK.PL